آزادسازی یک میلیارد دلار منابع ایران تا چند روز دیگر

، ۲ دیدار در یک روز؛ یکی با سفیر کرهجنوبی و دیگری با سفیر ژاپن. هر ۲ کشور از خریداران سنتی نفت ایران هستند که دیروز به سفرای خود در تهران ماموریت داده بودند به ساختمان بانک مرکزی بروند و با عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی گفتوگو کنند. محور این…

Recent