آزمایشگاه مواد غذایی مرجعان خاتم، همکار اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو

اهمیت کنترل کیفیت مواد غذایی رشد روز افزون جمعیت جهان و اهمیت مسائل بهداشتی، میزان تقاضا برای مواد غذایی سالم و بهداشتی را افزایش داده است. یکپارچگی و ادغام صنایع غذا و کشاورزی و جهانی سازی تجارت غذا، الگوهای تهیه و توزیع غذا را تغییر داده است…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.