Home BREAKING NEWS آزمایشگاه مواد غذایی مرجعان خاتم، همکار اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو

آزمایشگاه مواد غذایی مرجعان خاتم، همکار اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو

0
آزمایشگاه مواد غذایی مرجعان خاتم، همکار اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو

اهمیت کنترل کیفیت مواد غذایی رشد روز افزون جمعیت جهان و اهمیت مسائل بهداشتی، میزان تقاضا برای مواد غذایی سالم و بهداشتی را افزایش داده است. یکپارچگی و ادغام صنایع غذا و کشاورزی و جهانی سازی تجارت غذا، الگوهای تهیه و توزیع غذا را تغییر داده است…