احتمال تغییر در نحوه برگزاری آخرین مناظره ریاستجمهوری

، احسان قاضیزاده هاشمی گفت: در پاسخ به نقدهایی که درباره زمان برگزاری مناظرات مطرح است، گفت: البته برنامهریزی ما برای زمان پخش این مناظرات قبل از مسابقات تیم ملی فوتبال بود، یعنی بنا داشتیم از چهار ساعت قبل مسابقات فوتبال برنامه مناظره شروع شود و…

Recent