استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصادی کشور، لازمه توسعه بازار مسکن است

بازار مسکن را مردم به رونق میرسانند توسعه و ساماندهی بازار مسکن که سالها با رکود درگیر بوده و همچنان در شرایط بحرانی به سر میبرد، به سیاستها و ابزارهای کاملا نوین و پویا نیاز دارد؛ نه وعدههای امیدبخش که هیچ برنامه و اطلاعات دقیقی از نحوه رسیدن به آن…

Recent