افت صادرات ایران به عراق

، سیدحمید حسینی در مورد وضعیت تجارت دو کشور در ۲ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: به دلیل کاهش صادرات گاز و فرآوردههای نفتی به عراق، در دو ماهه ابتدای سال جاری با افت صادرات ایران به عراق مواجه شدیم. عضو هیاترئیسه اتاق مشترک ایران و عراق، افزود: لذا در ۲…

Recent