افت چشمگیر قیمت خودرو تا پایان آذر

، نعمتالله کاشانینسب، نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در خصوص آخرین تغییرات قیمتی در بازار خودرو، گفت: بعد از تعطیلی ۲ هفتهای در تهران، بازار خودرو با رکود عجیبی مواجه شده است و اکنون که نمایشگاههای خودرو چند روز است فعالیت خود را شروع کردهاند،…

Recent