انتفاد همتی از تعلل در رسیدگی به لوایح FATF

، گزیدههایی از سخنان وی را در شبکه جهانی جام جم در ادامه میخوانید. -بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مشکل انتقال ارز دارند و خواستار حل مشکلات بانکی برای انتقال ارز هستند. میلیونها ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند که حل مشکلات کنسولی آنها دغدغه…

Recent