انتقاد مهرعلیزاده از صرف پول بانکها در دلالی

، وی افزود: در واقع، پول جمع شده در بانکها تبدیل به قدرت تخریب بالا شده است. وی با تاکید بر اینکه این قضیه بدون تردید به دلیل کوتاهی بانک مرکزی اتفاق افتاده، گفت: اگر بانک مرکزی تاکنون با قاطعیت عمل میکرد، میتوانست بانکها را بدون بگیر و ببند، مکلف…

Recent