ایفای ۷۲ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان

، احسان قمری با اشاره به تسهیل صورت گرفته در حوزه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، تنها دستورالعمل و فصل الخطاب ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بوده و سعی شده کلیه دغدغههای صادرکنندگان مورد توجه قرار…

Recent