بازی ایران و کامبوج در سینماها پخش میشود

، بلیتفروشی برای پخش مسابقه امروز تیم ملی فوتبال در سینماها مجوز گرفته است. طبق پیگیریهای انجامشده از طریق انجمن سینمادارها، مجوز پخش فوتبال در سینماها تا عصر روز گذشته صادر نشده بود و دستاندرکاران مربوط به دنبال گرفتن مجوز اداره اماکن بودند. اما…

Recent