بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در تملک ۱۸ بانک

، بابک دینپرست در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و در گفتوگو با خبرنگاران، افزود: این اقدام در راستای اجرای دستورات رییسجمهور و معاون اول رییسجمهور مبنی بر بازگشت واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بوده است. وی با اشاره به دیگر دستورالعمل بانک…

Recent