جامجهانی با ۶ تیم آسیایی؟

، این ۱۲ تیم در دو گروه ۶ تیمی به مصاف هم میروند. از هر گروه دو تیم بهطور مستقیم جواز حضور در مسابقات مرحله نهایی جامجهانی را بهدست میآورند، تیمهای سوم در یک بازی پلیآف به مصاف هم میروند و تیم برنده، در پلیآف بینقارهای احتمالا رودرروی نماینده…

Recent

هشدار انجمن ایمونولوژی: دستیابی به ایمنی جمعی رخ نخواهد داد

رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران اعلام کرد که افزایش مرگ و میر ویروس کرونا و شكستن دستیابی به ایمنی جمعی به دلیل اشتباه در برآورد توان تولید واکسن داخلی و تعارض منافع به بدیهیات علمی و نهادهای علمی است.