جامجهانی با ۶ تیم آسیایی؟

، این ۱۲ تیم در دو گروه ۶ تیمی به مصاف هم میروند. از هر گروه دو تیم بهطور مستقیم جواز حضور در مسابقات مرحله نهایی جامجهانی را بهدست میآورند، تیمهای سوم در یک بازی پلیآف به مصاف هم میروند و تیم برنده، در پلیآف بینقارهای احتمالا رودرروی نماینده…

Recent