حمایت غیرمنتظره حسین شریعتمداری از توافق ایران و آژانس: چنین توافقی نمی تواند بدون نظر شورای عالی…

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت: ۱ـ توقف اجرای پروتکل الحاقی را که امروز اتفاق میافتد میتوان و باید یکی از دستاوردهای بزرگ مقاومت در برابر زورگوییها و باجخواهیهای آمریکا و متحدانش دانست. این اقدام مجلس شورای اسلامی که برگرفته از نظر حکیمانه…

Recent