زنان کابینه بایدن

العربی الجدید در مطلبی به قلم لمیس أندونی نوشت: کابینه رئیس جمهور منتخب آمریکا، از تعداد بی سابقهای از زنان و اقلیتهایی که در طول تاریخ آمریکا در نظام و جامعه این کشور در حاشیه قرار داشتند، تشکیل شده است و این مساله ظاهرا یک تحول چشمگیر محسوب میشود…

Recent