ساعات رأیگیری انتخابات، ۷ تا ۲۴ روز ۲۸ خرداد

، محمدحسن صادقیمقدم در همایش عوامل انتخابات ۱۴۰۰ گفت: جمعی که اینجا هستند اراده کردند در انتخابات جمعه​ آینده، ورق زرین دیگری برای این نهضت اسلامی بیافزایند. وی افزود: در انتخابات ۹۸, در میاندوره ۹۹ و در این دوره، نهایت همکاری و هماهنگی با وزارت…

Recent