عملکرد یکی از عرضه اولیهها منتشر شد

، گزارش عملکرد پلیمر آریا ساسول در سامانه کُدال منتشر شد. بر اساس این گزارش از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۰ دی ۹۹ مجموع فروش این نماد حدود ۱٫۳ میلیارد توماند است.

Recent