عیدی امسال رئیسجمهور چیست؟ / فروش سهام عدالت شروع میشود؟

، در اسفند سال ۹۱ که دولت احمدینژاد آخرین سال ریاست جمهوری خود را سپری میکرد مبلغ ۸۵ هزار تومان را به عنوان عیدی برای عموم مردم به حساب سرپرستان خانوار واریز کرد. در تعطیلات نوروزی امسال نیز دولت گفته بود: « عیدی امسال، همکاری مردم برای از بین بردن…

Recent