قرار نبوده و قرار نیست که واکسن ایرانی کرونا به تایید سازمان جهانی بهداشت برسد / کشورهای منطقه که…

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به استفاده برخی کشورهای منطقه از واکسن فایزر گفت: آنها مزدوران و جیرهخواران آمریکا هستند و معلوم نیست که آن واکسنی که به آنان دادهاند را به ما هم بدهند. ضمن اینکه فایزر قبل از ارائه واکسن از هر کشوری تعهد میگیرد که…

Recent