نماینده رشت: برخی رانندگان تاکسی بهعنوان یک بنگاه تبلیغاتی ضد نظام فعالیت میکنند / بدانند که تمامی…

فارس: محمدرضا احمدی سنگری در نشست بررسی مشکلات حملونقل شهری و برونشهری شهرستان رشت با تأکید بر تعریف منشور اخلاقی و اجتماعی برای رانندگان تاکسی اظهار کرد: همه ما از شرایط سخت فعالیتی رانندگان تاکسی مطلع هستیم، اما رانندگان باید بدانند که تمامی این…

Recent