واریز یارانه خرداد تا ساعتی دیگر / افت ارزش یارانه به اندازه پای مرغ

، صد و بیست و چهارمین مرحله یارانه نقدی که مربوط به خرداد است تا ساعتی دیگر به حساب یارانهبگیران واریز میشود. حدود ۷۸ میلیون نفر این یارانه را به صورت ماهانه دریافت میکنند. مبلغ آن نیز از مرحله اول تاکنون به طور ثابت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین…

Recent