پایان عصر طلایی تولید کنندگان نفت / روزهای خوش دولت های عرب خلیج فارس رو به پایان است؟

گریگ کارلستروم در «اکونومیست» نوشت: برای دههها است که تولیدکنندگان عرب در مضیقه قرار گرفتهاند. هنگامی که قیمتها کاهش مییابد، آنها متعهد میشوند که وابستگیشان را به نفت کاهش دهند در حالی که قیمتهای پایین بدان معناست که آنها قادر به انجام اصلاحات…

Recent