پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه دی

، هیات مدیره بیمه دی نامه درخواست افزایش سرمایه نماد «ودی» را به مجمع عمومی فوقالعاده سازمان اوراق بهادار ارسال کرد. در متن آگهی جدید مربوط به این نماد آمده است: «پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیمه دی – نماد…

Recent