چرا ایرانیها مهاجرت میکنند؟

، آمارها نشان از افزایش مهاجرت بینالمللی ایرانیها میدهد. به طوری که طبق آمارهای سالنامه رصدخانه مهاجرت ایران، سهم مهاجران ایرانی از کل جمعیت ایران از نرخ ۱/۴۵ درصد در سال ۱۹۹۰ میلادی به نرخ ۲/۲۹ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. مهاجران یا ویزای کاری…

Recent