جبهه ی دموکراتیک ایران : اکیدا با اعدام مخالف هستیم

جبهه ی دموکراتیک ایران اکیدا با اعدام مخالف هستیم و در فردای پیروزی و به سهم خود از هر نوع اعدام پیشگیری خواهیم کرد.

همانگونه که اگاه هستید شمار زیادی از احزاب و شخصیت های مدافع حقوق بشر و مدافع روش مبارزه خشونت پرهیز بارها اعلام کرده اند که با هر نوع خشونت به ویژه شکنجه و اعدام مخالف بوده و خواهان پیوستن کشور به کنوانسیونهای جهانی لغو اعدام و خشونت هستند.

جبهه ی دموکراتیک ایران : اکیدا با اعدام مخالف هستیم
جبهه ی دموکراتیک ایران : اکیدا با اعدام مخالف هستیم

در همین راستا گروه “لگام” لغو گام به گام اعدام تشکیل گردید که بانو نرگس محمدی به دلیل عضویت در این گروه به ۱۰ سال حبس محکوم گردید و بانو نسرین ستوده نیز به همین دلیل محکومیت گرفت.

اقایان دکتر فریبرز رییس دانا، دکتر محمد ملکی ، مهندس حشمت اله طبرزدی و محمد نوریزاد از دیگر پایه گذاران این جنبش هستند.

اخیرا برخی از فعالین سیاسی در بیانات خود از طناب دار سخن گفته وبا تکرار ان، بار دیگر ادبیات منحط دوره ی جمهوری اسلامی و گروههای همفکر اما به ظاهر مخالف را نا خواسته ترویج کرده و بر ادبیات خشونت و انتقامجویی دامن میزنند.

ضمن تذکر مشفقانه به این عزیزان اما با صراحت و قاطعیت اعلام میکنیم با هر نوع اعدام به شدت مخالف بوده و به سهم خود و با ابزار قانونی از تکرار این پدیده ی ضد انسانی در فردا پیروزی پیشگیری خواهیم کرد.

جبهه ی دموکراتیک ایران
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

دکمه بازگشت به بالا