جمعيت مهاجر کشورهای خليج فارس چقدر است؟

یکی از مولفه های بسیار مهم در کشورهای عرب خلیج فارس ، سیاست تغییر بافت جمعیت بومی عرب منطقه است که طی 50 سال اخیر با غفلت کشورهای منطقه توسط آمریکا و انگلیس با موفقیت به اجرا درآمده است

و همین مسئله به تغییر بافت فرهنگی، تغییر فولکلور و آداب و رسوم محلی مردم جنوب خلیج فارس منجر شده است.

بطوریکه در برخی از این کشورها مانند امارات متحده عربی، شهروندان خارجی از جمعیت داخلی و بومی هم بیشتر است.

به همین دلیل است که بسیاری از دولت های عرب منطقه خلیج فارس در اجرای سیاست های منطقه ای خود که ممکن است در تضاد با منافع ملی مردمشان باشد

و یا در راستای تامین منافع قدرت های بیگانه باشد یا به ایجاد مناقشه و تضاد با همسایگان بیانجامد، با کمترین مخالفت داخلی از سوی مردمان این کشورها روبرو میشوند!

جمعيت مهاجر کشورهای خليج فارس چقدر است؟
جمعيت مهاجر کشورهای خليج فارس چقدر است؟

جمعيت مهاجر کشورهای خليج فارس چقدر است؟

  • 88% جمعیت امارات خارجی است
  • 70% جمعیت کویت خارجی است
  • 65% جمعیت قطر خارجی است
  • 55% جمعیت عمان خارجی است
  • 54% جمعیت بحرین خارجی است
  • 38% جمعیت عربستان خارجی است
  • 51% کل جمعیت شورای همکاری خلیج فارس خارجی است!

تاثیرات اقتصادی مهاجرین بر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

کشورهای عضو شورای همکای خلیج فارس، شامل : بحرین ، کویت ، عمان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.

طبق آمار بانک جهانی اثرمهاجران بر تولید ناخالص داخلی GDPبین یک تا ده درصد است و همانطور که در بالا نیز ذکر شد بدلیل نبود مرجع آماری مناسب در کشورهای عربی نمی توان اثر دقیق مهاجران بر اقتصاد این کشورها را بیان نمود .

دکمه بازگشت به بالا