جنایت بی سابقه، حبس کودکان در زیر زمین

حبس کودکان در زیر زمین – تفاوت رفتار در ماهیت حکومت ها با مردم و جامعه بارز می‌شود. حکومت هایی که مبتنی بر دموکراسی هستند، طرز برخورد با شهروندان مبتنی بر حقوق بشر و پرنسیب های انسانی می‌باشد

و با مناسبات دموکراتیک حاکم بر کشور، اجازه نادیده گرفتن به حقوق پایه ای انسان ها در این جوامع داده نمی‌شود.

به عنوان نمونه در بسیاری از کشورهای دموکراتیک، حکم اعدام به عنوان یک عمل مذموم و توحشی عقب مانده، لغو شده است.

اما در حکومت ولایت فقیه، به دلیل ماهیت ضد بشری اش، تفاوت اساسی با سایر حکومت ها وجود دارد.

حکومت هایی که قوانین انسان دوستانه را رعایت می‌کنند، از اهرم دین و مذهب و از خدای باسمه ای سوء استفاده نمی‌کنند، خدایی که تنها ساخته و پرداخته ذهن علیل و عقب مانده مشتی آخوند دین فروش هست، که برای فرونشاندن شهوات سیری ناپذیر فردیت کثیف و جاه طلبی و انحصار طلبی ارتجاعی شان، بنام آن مطلق تکامل هستی و جامعه و تاریخ، به هر توحش و اقدام کثیفی دست می‌زنند.

آخوندهای هرزه ای که با رذالت تمام، تنها خود و شیطان درون شان را می‌پرستند و برای هرجنایتی از دکان شرع نامشروع شان، کلاهی دوخته و همه ارزش ها را به لوث وجود پلیدشان آلوده کرده اند.

دراین رابطه خبری ازیک جنایت وحشیانه در رسانه ها درج گردید، که غیر قابل باور به نظر می‌رسید، اما به دلیل ماهیت مشتی آخوند وحشی، هیچ دور از انتظار نیست.

حبس کودکان در زیر زمین

خبرگزاری ایرانا رژیم روز یکشنبه ۱۶ شهریور خبری را درج نمود، مبنی بر حبس ۱۰ کودک، در زیر زمین اداره بهزیستی شاهین شهر اصفهان، که کودکان معصوم از وحشتی که وجودشان را فراگرفته بوده است، به جیغ و داد زدن و کمک خواهی می‌پردازند و با اعتراض مردم و تماس با آتش نشانی و سایر اقدامات، این کودکان مظلوم و بی گناه را از حبس بیرون می‌آورند.

جنایت بی سابقه،حبس کودکان در زیر زمین
جنایت بی سابقه،حبس کودکان در زیر زمین

این کودکان در حکومت فاسد آخوندی، به دلیل وضعیت معیشت اقتصادی مجبور به کار و زباله گردی بودند.

این کودکان پازل کوچکی از تابلوی سراسر خیانت حکومت فاسد ولایت فقیه هستند، که وضعیت زندگی هزاران کودک ایرانی را به تصویر می‌کشد.

کودکانی که نسل آینده این میهن هستند و استعدادهای ناشکفته آنها در میان زباله ها می‌سوزد.

این کودکان ناچار به ترک تحصیل و آموزش هستند، چرا که برای تهیه امرار معاش خانواده شان مجبور هستند، که شرایط سخت و پر دردی را تحمل کنند و با وجود کرونا، این درد مضاعف می‌شود.

چرا که همه محرومین و زحمتکشان در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، بی سرپناه رها شدند. اما از آن طرف آخوندهای مزدور وخائن و مفت خور با تبعیت از ولایت فقیه، نجومی و میلیاردی غارت می‌کنند.

این است خیانت ولایت فقیه که زندگی و هستی مردم ما را برای منافع حقیر و بقای استبداد دینی و کرسی های جاه طلبی شان به زنجیر کشیده اند.

این زنجیرها تنها با شورش و گسترش قیام ها گسسته خواهد شد و تعهد جوانان شورشی است، که با برپانمودن آتش ها، ریشه استبداد ولایت فقیه را بسوزانند، تا خلق و مردم و بطور خاص زندگی کودکان ایرانی، این استعداد های نشکفته را از نیستی نجات دهند.

دکمه بازگشت به بالا