خامنه ای جلاد نوید افکاری را اعدام کرد؟

بی خانمانی وگرسنگی و .فروش کودکان ونوزادان وکودکان کار.و اقا زاده پروی اختلاسهای میلیاردی..و.جنگ افروزی ودخالت نظامی وتروریسم برای بقاو……معلول چه پدیده ایست؟

مردم ایران در طول تاریخ قیم داشته اند ،که همین سبب ساز بی خانمانی وگرسنگی و فقر ،بیکاری ، خودکشی،کارتن خوابی ،گور خوابی واعتیاد وفحشا و….بوده وهست.

درکنار مردم بودن یعنی شرایط زندگی وروز مرگی انها را دریافتن.،ودرمان کردن.
مردم فرانسه وآلمان و…..قیم ندارند که مادام العمر در قصر ها بمانند .

ومردم رابروز سیاه بنشانندکه هر روز سخنرانی ارشاد نمایند با هر تصمیم آنها، مردم نیازمندو گرسنه را اشرار بخوانند، زندانها را پر کنند وچوبه های دار بر پاکنند..،وخانواده ها برای همیشه از هستی ساقط شوند.

قیم ،مثل خامنه‌ای،که خود وخانواده اش با دزدی زندگیشان را میگذرانند و در قصر ها جا خوش کرده و با اعدام وشکنجه وترور،خودشان را بمردم تحمیل میکنند،

خامنه ای جلاد نوید افکاری را اعدام کرد؟
خامنه ای جلاد نوید افکاری را اعدام کرد؟

البته خود وخانواده انگلشان را صاحب اختیار مردم و ثروت مردم میدانند.

صدها هزار زندانی سیاسی ودهها هزار اعدام نتیجه خواست مشروع مردم طی چهل دوسال حاکمیت شاهان عمامه بسر میباشد.

میلیونها مهاجر ایرانی که با خانواده در سراسر دنیا آواره اند، نتیجه بی تفاوت گذشتن از کنار معضلات اجتماعی مردم بوده است.

هیچ کسی معتاد، بیمار یا بی خانمان به دنیا نیامده است .
تنها راه برچیدن معضلات اجتماعی کوتاه نمودن دست سلاطین مادام العمر وامروزخامنه ای میباشد.

قیم ها از اعدام و تحقیرمردم ایران لذت میبرند که همیشه نیازمند آنها باشند .

با شعار
“قیم نمیخواهیم “نقطه پایانی بر همه مدعیان این پدیده نکبت زا بگذاریم.
قرن بیست ویکم هستیم، پس بگوییم

دوران سرور پروری ودستبوسی وبیچاره کردن نسلهای آینده تمام شده است.دکان جانماز اب کشیدن، دروغ وریا دیگرجواب ندارد
خامنه ای بخاطر اعدام و جنایت.علیه بشریت وتروریسم در دادگاه بین المللی محاکمه خواهدشد.

دکمه بازگشت به بالا