رژیم ایران چند ده نفر تبعه افغانستان را با شکنجه به رود “هریرود” انداخته اند

به گزارش یک خبرگزاری محلی افغانستان، خبری منتشر کرد که بر اساس آن پنجاه تن از مهاجرین افغان ـ که غیر قانونی قصد عبور از منطقه دهانه ذوالفقار برای ورود به ایران را داشتند .