رفتار تازیان با ایرانیان پس از تسخیر ایران

رفتار تازیان فاتح با ایرانیان که موالی نامیده میشدند سراپا آمیخته با تحقیر بود. با ایرانیان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند.

در جنگها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند و پیاده به جنگ میبردند و از آنچه مقرری سربازان بود بهره ای به آنان نمیدادند.

کار جنگ را تنها شایسته ی خودشان میدانستند و عقیده داشتند که موالی تنها برای کارهای پست آفریده شده اند. باید راه سروران خویش را بروبند و کفش آنها را رفو کنند و جامه ی آنها را بدوزند!

حکومت تازیان آزادگان ایرانی را به مانند بندگان از تمام حقوق مدنی و اجتماعی محروم میداشت و به آنها همه گونه تحقیر و استبداد روا میداشت.

مولی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد. حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند.

اگر یک ایرانی دختری را از تازیان به زنی میگرفت طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل میگشت! حکومت و قضا همه جا مخصوص تازی بود و هیچ ایرانی به این گونه مناصب و مقامها نمی رسید!

رفتار تازیان با ایرانیان پس از تسخیر ایران
رفتار تازیان با ایرانیان پس از تسخیر ایران

چهار روز نبرد قادسیه بین ایرانیان و تازیان چگونه گذشت؟

پس از آرایش گرفتن سپاهیان بعد از گذشت چند ماه در روبروی هم نبردی روی داد که به گواهی تاریخ چهار روز به درازا انجامید و این است مهمترین حوادث این ۴ روز:

روز نخست: رستم پیش از آغاز جنگ برای سپاهیانش پر شور سخن راند طوری که تمام سربازان را به هیجان آورد.

اسبهای تازیان از فیل های بسیار بزرگ و غول آسای سپاه ایران که در پیشاپیش سپاه قرار داشتند به وحشت افتادند و پا به فرار گذاشتند.

در نتیجه سپاه ایرانیان با دلاوری…تازیان را به عقب راندند. نبرد می رفت که به سود ایرانیان پایان پذیرد اما ناگهان تازیان برگشتند و تیراندازان تازی فیل ها را مورد تیرباران قرار دادند.

این امر موجب وحشت فیل ها و بازگشت آنها به عقب و برهم خوردن آرایش جنگی سپاه ایران گردید. نبرد در روز نخست به سود تازیان پایان یافت.

چهار روز نبرد قادسیه بین ایرانیان و تازیان چگونه گذشت؟
چهار روز نبرد قادسیه بین ایرانیان و تازیان چگونه گذشت؟

روز دوم: روز دوم نبرد کم کم رو به اتمام بود که یک سپاه 30 هزار نفری از طرف شام (سوریه) به کمک تازیان آمد و باعث بالا رفتن روحیه ی آنها گردید.

اگر این نیروی کمکی به یاری تازیان نیامده بود نبرد به سود ایرانیان پایان می پذیرفت اما ورود این تازه نفسان سرنوشت نبرد را به سود تازیان تغییر داد.

در این روز جنگ و گریزهای زیادی بین طرفین صورت گرفت که به کشته شدن 10000 تن ایرانی و 2000 تن تازی انجامید.

همچنین در این روز درگیری بین پهلوانان دو سپاه روی داد که طی آن سرداران بزرگی همچون “بهمن جادویه” و “بندوان” کشته شدند. نبرد در این روز نیز مانند روز نخست به سود تازیان پایان یافت.

https://t.me/mohajranir

دکمه بازگشت به بالا